Rekisterin pitäjä
Nimi: Celestial Stars Cheer Team ry (3129212-2)
Osoite: Rajakatu 10-14 A 10, 18100 Heinola
Yhteystiedot: celestialstarsct@gmail.com

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Nimi: Anne Auvinen
Puhelinnumero: +358 40 0862850
Sähköposti: celestialstarsct@gmail.com

Rekisterin nimi ja rekisteripalvelu
Jäsenrekisteri

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri
/ palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri
vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa
seuraavasti:
– Verkkoliikenne on SSL-suojattu.
– Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina.
– Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.
– Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Celestial Stars Cheer
Team ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus on:
– ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
– jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet
– harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
– toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi

Tietojen käsittelyoikeuden saa seuran toimihenkilöt (ml. valmentajat). Tämä perustuu toimihenkilöiden sovittuun yhteistyöhön Celestial Stars Cheer Team
ry:n kanssa.

Rekisterin sisältö
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:
– Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä
kotipaikka
– Alaikäisen jäsenen osalta:Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen
– Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite,
sähköpostiosoite, puhelinnumero)
– Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja
muihin laskuihin liittyvät tiedot
– Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
– Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot, kuten
vaatetilauksiin liittyvät tiedot ja erityisruokavaliot

Säännönmukaiset tietolähteet.
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön aikana.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan
muuttuneet tietonsa Celestial Stars Cheer Team ry:lle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä
EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Flo Apps) sähköistä
jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsenrekisteriä,
laskutusta, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.
Rekisteristä luovutetaan henkilötietoja ainoastaan rekisterin
käyttötarkoituksesta ilmeneville kolmansille tahoille kilpailu-, leiri-, koulutustai muun tapahtuman ilmoittautumisten yhteydessä. Tietoja ei luovuteta mainonta- ja markkinointikäyttöön.

Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Rekisterin tiedot poistetaan jokaisen kevätkauden loppuessa.
Jäsenrekisteripalveluun sisäänpääsy edellyttää toimihenkilön
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat vahvasti salattu ja vain toimihenkilön omassa tiedossa.

Rekisteröidyn oikeudet
Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin
tallennetut jäsensihteeriltä, sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti
kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.